RejestryStarosta, w zakresie swojej właściwości, ma obowiązek:

  • prowadzić rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a,
  • przekazywać wojewodzie uwierzytelnione kopie tych rejestrów, do każdego piątego dnia miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie,
  • przekazywać bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
   1. kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
   2. kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
   3. kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających z przepisów prawa budowlanego (art. 82b ust 1-2);
  • uczestniczyć na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnić wszelkie dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami
Uprawnienia:


  Realizując swoje obowiązki, starosta ma prawo:

  • żądania od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych informacji i udostępnienia dokumentów:
   1. związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego,
   2. świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
  • nakładania (w drodze postanowienia) obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w przypadku ich niedostarczenia lub dostarczenia dokumentów niedostatecznie wyjaśniających sprawę - zlecenia przeprowadzenia tych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.


_____________________________________________________________________________

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (15 lutego 2007)
Opublikował: Wojciech Kujawa (15 lutego 2007, 08:41:41)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (1 lutego 2016, 14:37:17)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8603