KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca oświadczeń majątkowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą Tucholi przy ul.Pocztowej 7, 89-500 Tuchola. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 5590700 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Celem przetwarzania danych osobowych jest przyjmowanie i analizowanie oświadczeń majątkowych na podstawie ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

4. Informacje podane w części A oświadczenia majątkowego stanowią informację publiczną, a dane wykazane w części B są niejawne i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkami określonymi przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania danych zawartych w aktach, w tym danych osobowych, innym organom w ramach prowadzonych postępowań. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii - na zasadach określonych w art. 15                RODO; 
b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych - na zasadach określonych w art. 16 RODO; 
c)  ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w art. 18 RODO.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

metryczka


Wytworzył: Hanna Borzyszkowska (28 maja 2019)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (28 maja 2019, 14:06:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11182