AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

III Sesja Rady Powiatu Tucholskiego VII kadencji - 14.06.2024 r.

Dnia 14 czerwca 2024 r. o godzinie 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 rozpocznie się III sesja Rady Powiatu Tucholskiego VII kadencji. Szczegółowy porządek obrad wraz z materiałami sesyjnymi znajduje [...]

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU CZERWCU 2024 R.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – 11.06.2024 r., godz. 16.00 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi Tematyka posiedzenia: Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 w [...]

Wezwanie do odbioru rzeczy z depozytu Biura Rzeczy Znalezionych z dnia 05.06.2024

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2023 poz. 501 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a [...]

Wezwanie do odbioru rzeczy z depozytu Biura Rzeczy Znalezionych z dnia 27.05.2024

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2023 poz. 501 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a [...]

Wezwanie do odbioru rzeczy z depozytu Biura Rzeczy Znalezionych z dnia 24.05.2024

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2023 poz. 501 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a [...]

Wezwanie do odbioru rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych z dnia 06.05.2024

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2023 poz. 501 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a [...]

I Sesja Rady Powiatu Tucholskiego VII kadencji - 7.05.2024 r.

Dnia 7 maja 2024 r. o godzinie 10.00 w sali nr 9 Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7B rozpocznie się I sesja Rady Powiatu Tucholskiego VII kadencji. Szczegółowy porządek obrad wraz z materiałami sesyjnymi znajduje się  [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Terytorialnej OPPT Tuchola oraz sporządzenia prognozy jej oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 [...]

Wezwanie do odbioru rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych z dnia 02.04.2024

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2023 poz. 501 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a [...]

OBWIESZCZENIE o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a., w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu [...]

Informacja o projekcie "Rodzina w centrum Etap I"

Powiat Tucholski/PCPR informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i [...]

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. [...]

Wezwanie do odbioru rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych z dnia 26.01.2024r.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2023 poz. 501 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a [...]

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ (dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz uzgodnień)

Powiat Tucholski zwraca się z zapytaniem o wycenę na:Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz uzgodnień dla zadania pn.: „Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez [...]

Informacja dotycząca funkcjonowania punktów Nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tucholskim w 2024 roku

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zadanie [...]

Wezwanie do odbioru rzeczy z depozytu Biura Rzeczy Znalezionych

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2023 poz. 501 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a [...]

Zmiany przepisów regulujących kwestie związane z nabywaniem i zbywaniem pojazdów od 1 stycznia 2024 r.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegają przepisy regulujące kwestie związane z nabywaniem i zbywaniem pojazdów, obowiązkami z tego wynikającymi oraz ewentualnymi karami, w przypadku niedopełnienia obowiązków [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2024 roku. Zarząd [...]

Komunikat Starosty Tucholskiego - 03.07.2023

Starosta Tucholski informuje, iż w związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 01 lipca 2023 r. przywraca się termin do 30 dni na następujące czynności [...]

Wezwanie do odbioru rzeczy z Biura rzeczy znalezionych z dnia 24.05.2023r.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 poz. 908), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa [...]

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t.j.)  starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek [...]

Rozpoczęcie prac nad Programem opieki nad zabytkami Powiatu Tucholskiego, 2023 r.

Rozpoczęły się prace zmierzające do opracowania projektu "Powiatowego programu nad zabytkami Powiatu Tucholskiego."Podstawę do podjęcia tych działań stanowi uchwała nr 241/420/2023 Zarządu Powiatu Tucholskiego.Zgodnie z przytoczoną [...]

Wezwanie do odbioru rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych

Wezwanie do odbioru rzeczy Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019.908), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest [...]

Utworzenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru powiatu tucholskiego

Starosta Tucholski informuje o utworzeniu powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru powiatu tucholskiego. W prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych [...]

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH

Starosta Tucholski informuje, iż Wojewoda Kujawsko-Pomorski na rok 2022 przyznał dotację na pokrycie kosztów odnowienia lasów zniszczonych w nawałnicy w roku 2017. W związku z powyższym właściciele zniszczonych lasów, którzy nie [...]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 października 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie [...]

Informacja dot. punktu kasowego Starostwa Powiatowego w Tucholi

Informujemy, że w dniu 30 listopada (wtorek) kasa Starostwa Powiatowego czynna będzie od godziny 7:30 do godziny 13:30.Maciej Korda Sekretarz Powiatu Tucholskiego [...]

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, [...]

Konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2022 roku.

OGŁOSZENIEZarząd Powiatu Tucholskiego z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 11 ust. [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków

Informacja udostępniona w związku z wszczęciem przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Toruniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków parku dworskiego położonego na działce nr 15/1 obręb 0007 [...]

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a UoDPPiW

W dniu 23 listopada 2020 r. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Maksymiliana M Kolbego w Suchej, z siedzibą w Suchej ul. Słoneczna 2 złożył ofertę na realizację projektu pn. „Montaż tablicy [...]

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a UoDPPiW

W dniu 19 października 2020 r. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” KRS 0000154614, z siedzibą w Cekcynie przy ul. Dworcowej 30/2 złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Mandolinowe impresje” – wydanie albumu [...]

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ i KART PARKINGOWYCH WYDŁUŻONA

KOMUNIKAT POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W TUCHOLI31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe.    [...]

Informacja Starosty Tucholskiego dot. obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w dniu 11 sierpnia 2017r.

Informuję, iż zgodnie z § 3 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i [...]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2019 z zakresu udzielania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 10.08.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  Na podstawie art.  401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w [...]

Informacja dot. Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Informujemy, iż w dniach od 11 do 23 lipca 2018r. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest nieczynne.   W ww. okresie osoby kwalifikujące się do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać poradę w Punkcie [...]

Zapytanie o wycenę wykonania strony internetowej dla Powiatu Tucholskiego

Powiat Tucholski zwraca się z zapytaniem o wycenę wykonania strony internetowej, która będzie narzędziem informacyjno-promocyjnym dla Powiatu Tucholskiego.   1.     Nazwa i adres zamawiającego: Powiat [...]

Znaleziono rower

Starosta Tucholski informuje, że w Biurze Rzeczy Znalezionych znajduje się rower górski znaleziony w miejscowości Wełpin. W celu odbioru rzeczy należy zgłosić się do pok. 114 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Tucholi. Informacje [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych przez Powiat Tucholski do oddania w dzierżawę na okres od 27.04.2018 roku do 31.12.2020 roku (Woziwoda i Gołąbek) oraz do 20.03.2023 roku (Fojutowo), sporządzony zgodnie z zapisami Uchwały nr 39/96/2015 [...]

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości Powiatu Tucholskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę - [...]

Ważne dla właścicieli lasów zniszczonych w nawałnicy

Starosta Tucholski organizuje spotkanie z właścicielami lasów, w celu omówienia postępowania przy ubieganiu się o środki z funduszu leśnego na uporządkowanie powierzchni leśnej zdewastowanej w wyniku nawałnicy „w ramach [...]

Wyjaśnienia w sprawie interpretowania daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej oraz daty wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się w ostatnim czasie zapytania wielu urzędów jak i obywateli (byłych przedsiębiorców) w zakresie właściwej interpretacji informacji publikowanych we wpisach do CEIDG, a dotyczących informacji o [...]

Rokowania na dzierżawę pola biwakowego w Świcie

Powiat Tucholski ogłasza rokowania na dzierżawę pola biwakowego w miejscowości Świt wraz z poddzierżawą nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2020r. uchwała [...]

metryczka