Klauzula informacyjna w postępowaniu administracyjnym do spraw załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Hanna Borzyszkowska, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 559 07 00 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 122a – 122h ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – zwane dalej KPA. 
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na podstawie przepisów prawa, np. organy kontrolne, sąd, policja. Ponadto osoby będące stroną postępowania zgodnie z art. 73 KPA w zakresie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów; 
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; sprostowania danych (poprawiania); ograniczenia przetwarzania. 
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (9 czerwca 2020)
Opublikował: Szymon Hoppe (9 czerwca 2020, 10:25:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7002