Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - monitoring

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe w Tucholi reprezentowane przez Starostę Tucholskiego z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, zwane dalej „Starostwem” na podstawie art. 4b ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 poz. 995 z późn. zm.) w celu zapewnienia porządku publicznego i  bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie  oraz  ochrony  przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zwiększenia bezpieczeństwa interesantów i pracowników przebywających w budynkach i na terenie Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz ochrony mienia.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

Infrastruktura Starostwa objęta jest systemem monitoringu wizyjnego w następujących budynkach:
1) budynek w Tucholi przy ul. Pocztowej 7,7a,7b;
2) budynek w Tucholi przy ul. Podgórnej 3;
3) teren wokół budynków wskazanych w pkt. 1), 2).

Realizując obowiązek wynikający z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z dnia 04 maja 2016 r. 119 str.1), zwane dalej „RODO”, informuję iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Starosta Tucholski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Tucholi przy ul. Pocztowej 7;

2) Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Tucholi jest Pani Hanna Borzyszkowska, z którą można kontaktować się telefonicznie 52 5590700 lub pod adresem
e-mail: iod@tucholski.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych  osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  jakimi jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia;  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora na podstawie podpisanych umów lub innego instrumentu prawnego. Ponadto dane osobowe mogą otrzymywać organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia pozyskania.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W TUCHOLI

metryczka


Wytworzył: Hanna Borzyszkowska (13 września 2018)
Opublikował: Szymon Hoppe (13 września 2018, 11:32:36)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (1 października 2018, 14:45:23)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7826