Zadania referatu

Wydział Budownictwa i Komunikacji – Referat Budownictwa realizuje zadania wynikające z ustaw w szczególności: prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o własności lokali, o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie zabytków i opiece na zabytkami, o gospodarce nieruchomościami, o statystyce publicznej, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, o samorządzie powiatowym.

Do zadań referatu należy w szczególności:
 1. Z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej:
  1. Przyjmowanie wniosków o pozwolenie na budowę; 
  2. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji; 
  3. Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania bądź odmowy zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych; 
  4. Sprawdzanie kompletności projektów budowlanych, w tym posiadanych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz jego wykonania przez osoby posiadające uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem; 
  5. Sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z: 
   • planami zagospodarowania przestrzennego, 
   • wymaganiami ochrony środowiska, 
   • wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
   • przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; 
  6. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w projekcie zagospodarowania działki lub terenu; 
  7. Wydawania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę; 
  8. Wydawanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę; 
  9. Wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego; 
  10. Przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby; 
  11. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę; 
  12. Nakładanie na inwestora obowiązku: 
   • ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
   • zapewnienia nadzoru autorskiego; 
  13. Prowadzenie rejestru wydanych dzienników budowy i ich wydawanie; 
  14. Uzyskiwanie opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie prowadzenia robót budowlanych przy obiektach lub na terenach objętych ochroną  na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inwestycji celu publicznego; 
  15. Wydawanie decyzji: 
   • o zmianie pozwolenia na budowę, 
   • uchylającej pozwolenie na budowę; 
  16. Wydawanie decyzji zwalniającej inwestora z obowiązku zapewnienia objęcia kierownictwa budowy (rozbiórki)  lub określonych robót budowlanych oraz nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki, umieszczenia na budowie (rozbiórce) tablicy informacyjnej, odpowiedniego zabezpieczenia terenu (rozbiórki); 
  17. Przyjmowanie zgłoszeń o budowie obiektu budowlanego i wykonaniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, sprawdzanie załączonych dokumentów oraz: 
   • nakładanie obowiązku uzupełnienia załączonych dokumentów, 
   • wnoszenie sprzeciwu w przypadku nie uzupełnienia załączonych dokumentów, 
   • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę określonego obiektu lub robót objętych obowiązkiem zgłoszenia, 
   • nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, 
   • wydawanie z urzędu zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu; 
  18. Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego nie wymagającej pozwolenia, sprawdzenia załączonych dokumentów oraz:
   • wznoszenie sprzeciwu na zgłoszenie przed terminem rozpoczęcia rozbiórki, 
   • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę; 
  19. Przyjmowanie zgłoszeń o planowanej zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 
  20. Przyjmowanie wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego, sprawdzanie załączonych dokumentów i wydawanie decyzji na rozbiórkę; 
  21. Prowadzenie rejestrów: 
   • wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, 
   • wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazywanie wprowadzanych do niego danych do organu wyższego stopnia; 
  22. Przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych i innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego; 
  23. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę; 
  24. Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia; 
  25. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, a w przypadku zasadności określanie granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości; 
  26. Przyjmowanie zgłoszeń planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz: 
   • sprawdzanie zgodności projektowanej zmiany z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, 
   • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku konieczności wykonywania robót budowlanych w związku z planowana zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 
  27. Nakładanie na inwestora obowiązku wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; 
  28. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu zawierającego dane o dokumentach przygotowanych przez referat zawierających informacje o środowisku; 
  29. Uzgadnianie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
  30. Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie: 
   • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, 
   • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączenia tych obiektów do sieci użytku publicznego; 
  31. Wydawanie postanowień o udzieleniu, bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił te przepisy; 
  32. Wydawanie postanowień dotyczących przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego; 
  33. Wydawanie postanowień o udzieleniu, bądź odmowie zgody na odstępstwo od  przepisów techniczno – budowlanych, po uzyskaniu upoważnienia ministra który ustanowił te przepisy; 
  34. Wydawanie postanowień dotyczących przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego; 
  35. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 
  36. Prowadzenie sprawozdań z ruchu budowlanego; 
  37. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w tym przekazywanie bezzwłocznie dokumentów, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
 2. Do pozostałych zadań Referatu należy: 
  1. Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego i użytkowego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali; 
  2. Przesyłanie do właściwego organu podatkowego w sprawach podatku od nieruchomości informacji o wydawanych decyzjach o pozwoleniu na budowę; 
  3. Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego; 
  4. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej; 
  5. Poświadczanie oświadczeń zamawiającego na wykonanie robót budowlanych dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, dla celów podatku od towarów i usług;
  6. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju; 
  7. Uczestnictwo na wezwania organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniania wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami; 
  8. Prowadzenie systemu RWDZ w zakresie rejestracji elektronicznej wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę z terenu gmin Powiatu Tucholskiego; 
  9. Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu informacji, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; 
  10. Prowadzenie systemu ERGO  (Ewidencja Rejestry Geoinformacja).


_____________________________________________________________________________________

powrót do strony początkowej Referatu Budownictwa

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (5 stycznia 2005)
Opublikował: Wojciech Kujawa (5 stycznia 2005, 12:50:22)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (26 października 2021, 08:56:56)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8069