Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej oraz łącznika między ulicą Konwaliową a ulicą Czerską w Śliwicach

________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 02 marca 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.4.2023.MP
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 02 marca 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.4.2023.MP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, pozwolenia na budowę ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej oraz łącznika między ulicą Konwaliową a ulicą Czerską, na działkach nr ewid. 154/12, 146/18, 146/19, 151/9, 437, 152, 157, 154/1, 414/1, 158/10, 156/1, 155/9, 155/10, 155/11, 156/10, 156/11, 145/1, 178, 122/2, 440, 148/16, 148/17, 159/6, 160/25, 160/26, 160/27, 285, 138/1, 329/9, 158/11, 159/7, 160/28, 143 położonych w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice wraz z budową zjazdów do działek nr ewid. 159/1, 160/1, 158/9, 158/8, 160/3, 145/2, 159/5, budową: sieci oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudową napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Monika Piekarz, tel. 52 5590 718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (2 marca 2023)
Opublikował: Maciej Śmieszek (2 marca 2023, 14:15:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 785