Zawiadomienie o wydaniu w dniu 16-03-2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.72.2022.WK o pozw.na bud.budynku inwentarskiego (chlewni),na dz.nr ewid. 419/22 poł.w m.Słupy, gm.Tuchola

----------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 16 marca 2023 r.

Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.TUCH.72.2022.WK
      Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 16 marca 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.72.2022.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Panu Mariuszowi Chylewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Mariusz Chylewski pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (chlewni), na potrzeby istniejącego gospodarstwa rolnego, na działce nr ewid. 419/22 położonej w miejscowości Słupy, gmina Tuchola wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną od projektowanego budynku do istniejącego budynku gospodarczego, zewnętrzną instalacją  wodociągową od projektowanego budynku do istniejącego budynku gospodarczego, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze szczelnym bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe (gnojowica), utwardzeniami.
      Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
Z uwagi na stan epidemii możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
Jednocześnie informuję, że stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego i nie jest obowiązkowe.
 
 

 
Starosta Tucholski


metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (16 marca 2023)
Opublikował: Wojciech Kujawa (16 marca 2023, 08:17:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454