Kwartalna informacja z wykonania budżetu za II kw. 2007 r.

                                                 UCHWAŁA NR 42/77/2007
                                           ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
                                                   z dnia 24 lipca 2007 r.
 
 
 
w sprawie przyjęcia  informacji z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego
za  II  kwartał 2007 roku.
 
 
       Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)
 
                                                    Zarząd Powiatu
                                                 uchwala, co następuje :
 
 
§ 1 Przyjmuje się i podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Tucholskiego za  II  kwartał 2007 roku, w tym kwotę nadwyżki/ deficytu jak w załączniku nr 1.
 
§ 2 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
 
                                                        Zarząd Powiatu
 
                                                        Piotr Mówiński………………………….
 
                                                        Tadeusz Zaborowski…………………….
 
                                                        Bogusław Szramka……………………...
 
                                                        Piotr Broszkiewicz………………………
 

I n f o r m a c j a
z wykonania budżetu oraz o deficycie / nadwyżce za II kwartał 2007r., która stanowi
wypełnienie art. 14 ustawy o finansach publicznych.
A. Realizacja dochodów
Rodzaj dochodów Plan po zmianach Wykonanie planu % wykonania planu Należności wymagalne
1. Dochody własne z tego: 8 009 488,00 4 254 620,72 53,12  
a) wpływy z komunikacji 1 400 000,00 632 598,50 45,19  
b) udział w podatku dochodowym 3 125 200,00 1 518 417,60 48,59  
c) wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych 28 300,00 25 550,74 90,29  
d) pozostałe dochody własne 3 455 988,00 2 078 053,88 60,13  
2. Dotacje celowe z tego 4 407 570,00 2 460 759,00 55,83  
- zadania zlecone 3 820 930,00 2 097 953,00 54,91  
- zadania własne 586 640,00 362 806,00 61,84  
3. Subwencje 27 858 224,00 17 057 032,00 61,23  
4. Z innych źródeł (na współ-finansowanie programów) 690 940,00 427 169,47 61,82  
I.Ogółem 40 966 222,00 24 199 581,19 59,07  
 spłata pożyczek, obligacji 1 366 668,00 334 334,02 24,46  
II. Dochody na realizację wydatków 39 599 554,00 23 865 247,17 60,27  
Prawidłowa realizacja planu dochodów przewyższająca 50% (59,07%) umożliwiała prawidłową realiację zadań rzeczowych jak też prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, co obrazuje poniższe zestawienie: wydatki zrealizowano w 43,54%
B. Realizacja wydatków
Lp. Nazwa jednostki realizującej zadania Plan Wykonanie Zobowiązania z tytułu
kredytów / pożyczek dostaw, usług, płac
1. Starostwo 5 948 806,00 2 723 698,35 5 133 333,98  
2 ZDP 4 384 021,00 877 400,89    
2. Pomoc Społeczna  3 720 203,00 1 408 466,61    
3. Pozostałe zad. w zakr pol społ 1 331 422,00 651 342,96    
4. Ochrona zdrowia 1 550 940,00 408 672,28    
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 377 000,00 1 115 209,73    
5. Działalność usługowa 228 500,00 83 144,67    
6. Zespoły Szkół 22 925 330,00 11 221 341,36    
  Wydatki razem 42 466 222,00 18 489 276,85 5 133 333,98 0,00
  w tym wydatki:        
  - bieżące 37 255 723,00 18 174 867,57 48,78  
  - majątkowe 5 210 499,00 314 409,28 6,03  

C. Deficyt / nadwyżka.
Wyszczególnienie  Plan Wykonanie
A. Dochody ogółem 40 966 222,00 24 199 581,19
B. Wydatki 42 466 222,00 18 489 276,85
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A2-B) -1 500 000,00 5 710 304,34
D.FINANSOWANIE(D1-D2) 1 500 000,00 535 378,43
D1. Przychody ogółem z tego: 2 866 668,00 869 712,45
1.Kredyty i pożyczki 1 996 956,00 0,00
2.Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00
3.Emisja obligacji 0,00 0,00
4.Inne źródła 869 712,00 869 712,45
D2. Rozchody ogółem z tego: 1 366 668,00 334 334,02
1. Spłaty kredytów i pożyczek 666 668,00 334 334,02
2. Wykup obligacji 700 000,00 0,00
  Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytem długoterminowym 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (24 lipca 2007)
Opublikował: Rafał Domeracki (6 sierpnia 2007, 13:37:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12152