OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej


OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej


Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Tucholskiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członka komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
 
1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku. Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Tucholskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
 
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Tucholi. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania posiedzeń komisji w formie zdalnej.
 
3.    Zadania Komisji Konkursowej:
-    ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
-   proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
-   rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
 
4.W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie.
 
1)        Wymagania stawiane kandydatom:
a)      posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw publicznych,
b)      niereprezentowanie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
c)      zaakceptowanie nieodpłatnego uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej,
d)     wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, RODO),
2)    Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, jeżeli będą:
a)      niekompletne,
b)      złożone w innej formie niż wskazana w pkt 5,
c)      złożone po terminie określonym w pkt 5,
 
5. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego w brzmieniu załącznika do niniejszego ogłoszenia na członka komisji konkursowej i przekazanie go osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Tucholi (parter) lub przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, w terminie do dnia 17 listopada 2021 r. z do godz. 09:00 dopiskiem „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.
 
6. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.
 
7. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Tucholskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.   
 
8. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach jest Starosta Tucholski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.bippowiat.tuchola.pl.

Formularz zgłoszeniowy.docx (64kB) word  
                                                               Zarząd Powiatu Tucholskiego


metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (10 listopada 2021)
Opublikował: Jacek Lorczak (10 listopada 2021, 15:08:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1058