WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ i KART PARKINGOWYCH WYDŁUŻONA

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W TUCHOLI


31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe.

 •     jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność (pod warunkiem złożenia w trakcie ważności tego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r.;
 •     jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.;
 •     w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 •     karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
 •     jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie (nie wymaga to wywiadu środowiskowego)

 Powiatowy Zespół obecnie będzie realizował zadania niezbędne do zapewnienia pomocy osobom niepełnosprawnym w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę.

 •     komisje orzekające będą wydawały orzeczenia na podstawie złożonego wniosku i dokumentacji medycznej bez bezpośredniego badania osoby(bez konieczności przyjazdu);
 •     lekarz, przewodniczący składu orzekającego, może ocenić stan zdrowia osoby występującej o orzeczenie na podstawie dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku, jeśli uzna ją za wystarczającą;
 •     orzeczenia będą przesyłane do Państwa pocztą
 •     wszystkie wnioski należy przesyłać pocztą (druki do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego )
 •     z uwagi na aktualną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem  została wystawiona skrzynka, w której można umieszczać wnioski lub pisma do powiatowego zespołu.
Skrzynka znajduje się w pomieszczeniu wejścia głównego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (Tuchola, ul. Kościuszki 16).

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Zespołu:

Tel: 52 5592041

 Podstawa prawna:

 •     Ustawa z dnia 31. marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).
 •     Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 534).

metryczka


Wytworzył: PrzewodniczącaPowiatowego Zespołu ds. Orzekania O Niepełnosprawności w Tucholi (6 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek Lorczak (9 kwietnia 2020, 10:12:56)

Ostatnia zmiana: Jarosław Iwicki (1 kwietnia 2021, 15:12:09)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1037