Zapytanie o wycenę wykonania strony internetowej dla Powiatu Tucholskiego

Powiat Tucholski zwraca się z zapytaniem o wycenę wykonania strony internetowej, która będzie narzędziem informacyjno-promocyjnym dla Powiatu Tucholskiego.
 
1.     Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Tucholski
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
tel.: 52 5590700,
NIP:  5611327276
e-mail: starostwo@tuchola.pl
www.tucholski.pl, www.bippowiat.tuchola.pl 
 
2.     Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strony internetowej dla Powiatu Tucholskiego. Zleceniobiorca dokona również instalacji i konfiguracji przedmiotowej strony na serwerze, wskazany i utrzymywany przez Zamawiającego. Treści zamieszczane na stronie muszą być przedstawiane w języku polskim.
3.     Miejsce, termin oraz forma składania wyceny:
Zapytanie o wycenę ma na celu ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Złożenie formularza wyceny  nie będzie stanowić roszczeń o udzielenie zamówienia oraz zawarcie umowy.
Wycenę – wypełniony formularz wyceny stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola (osobiście, listownie lub mailowo na adres starostwo@tuchola.pl) w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 12.00  z dopiskiem: Wycena wykonania strony internetowej dla Powiatu Tucholskiego. Osobami do kontaktu w sprawach technicznych są p. Jacek Lorczak, tel. 52 5590744 oraz p. Szymon Hoppe, tel. 52 5590750 w godzinach pracy urzędu.


SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
 

1. Wymagane właściwości strony:
1.1.  Kompatybilność z minimum następującymi przeglądarkami internetowymi w ich standardowych konfiguracjach: Mozilla Firefox w wersji 60.0.0 (lub nowszych), Internet Explorer w wersji 11.0.0 (lub nowszych), Opera w wersji 53.0.0
(lub nowszych), Safari 11.0.0 (lub nowszych), Chrome 67.0.0 (lub nowszych), Microsoft Edge 42.0.0 (lub nowszych);
1.2.   Poprawne wyświetlanie na najpopularniejszych urządzeniach (w szczególności na urządzeniach mobilnych) – tzw. responsywność;
1.3.  Wykonanie strony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 113 ze zm.) w szczególności spełniających wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom minimum AA) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1.4. Treść nietekstowa. Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję. Treściami nietekstowymi są między innymi: grafiki, fotografie, schematy, nagrania dźwiękowe, filmy, przyciski, pola wyboru i opcji;
1.5. Tylko audio lub tylko wideo (nagranie). Dla mediów nagranych w systemie tylko audio lub tylko wideo stosuje się następujące zasady: w nagraniu zawierającym tylko audio zapewniona jest alternatywa tekstowa dla mediów zmiennych w czasie, przedstawiająca tę samą treść co w nagraniu audio, a w nagraniu tylko wideo zapewniona jest alternatywa tekstowa dla mediów zmiennych w czasie albo nagranie audio, przedstawiające te same informacje co w nagraniu wideo;
1.6. Napisy rozszerzone (nagranie). Napisy rozszerzone dołączone są do wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz). Przez napisy rozszerzone należy rozumieć napisy dla osób głuchych;
1.7. Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie). Zapewnia się alternatywę tekstową dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcję dla nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz);
1.8. Informacje i relacje. Informacje, struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawiane w treści mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu. Dotyczy to elementów, takich jak tabele, kolumny tekstu, śródtytuły, listy;
1.9. Zrozumiała kolejność. Jeśli kolejność, w jakiej przedstawiona jest treść, ma znaczenie dla zrozumienia treści – musi być ona możliwa do odczytania przez program komputerowy;
1.10. Właściwości zmysłowe. Instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, takich jak kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk. Dotyczy to informacji w rodzaju: „kliknij żółty przycisk w prawym górnym rogu” lub „po usłyszeniu dźwięku masz tylko 10 sekund na reakcję”;
1.11. Użycie koloru. Kolor nie jest wykorzystywany jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji, wskazywania czynności do wykonania lub oczekiwania na odpowiedź czy też wyróżniania elementów wizualnych;
1.12. Kontrola odtwarzania dźwięku. Jeśli jakieś nagranie audio włącza się automatycznie na danej stronie i jest odtwarzane przez okres dłuższy niż 3 sekundy, dostępny jest albo mechanizm umożliwiający przerwanie lub wyłączenie nagrania, albo kontrolujący poziom głośności, niezależnie od poziomu głośności całego systemu;
1.13. Kontrast (minimalny). Wizualne przedstawienie tekstu lub obrazu tekstu posiada kontrast wynoszący przynajmniej 4,5:1;
1.14. Zmiana rozmiaru tekstu. Oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200%, bez użycia technologii asystujących oraz bez utraty treści lub funkcjonalności;
1.15. Obrazy tekstu. Jeśli wykorzystywane technologie mogą przedstawiać treść wizualnie, do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst, a nie tekst w postaci grafiki. Dotyczy to w szczególności skanów dokumentów i książek;
1.16. Klawiatura. Cała treść oraz wszystkie zawarte w niej funkcjonalności dostępne są z interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy, poza tymi przypadkami, kiedy dana funkcja wymaga wprowadzenia informacji przez użytkownika w oparciu o ścieżkę ruchów, a nie w oparciu o punkty końcowe wejścia. Ścieżka ruchu oznacza rysowanie lub inne sterowanie kursorem, którego nie da się zrealizować za pomocą klawiatury. W wypadku interfejsów dotykowych odpowiednikiem nawigacji klawiaturowej jest nawigacja za pomocą gestów do przesuwania fokusa;
1.17. Brak pułapki na klawiaturę. Jeśli fokus klawiatury można przemieścić do danego komponentu strony za pomocą interfejsu klawiatury, to może on być z niego usunięty również za pomocą interfejsu klawiatury, w przypadku gdy to wymagane, a jeśli wówczas jest wymagane użycie czegoś więcej niż samych strzałek, tabulatora lub innych standardowych metod wyjścia, użytkownik musi otrzymać odpowiednią podpowiedź, w jaki sposób usunąć fokus z danego komponentu;
1.18. Możliwość dostosowania czasu. Dla każdego limitu czasowego, ustawionego na odbiór treści, spełnione jest przynajmniej jedno z poniższych założeń: użytkownik może wyłączyć limit czasowy, zanim czas upłynie; może swobodnie dostosować limit czasowy (przynajmniej o wartość 10 razy większą od domyślnej), zanim czas upłynie, lub jest ostrzegany przed upłynięciem limitu czasowego i ma przynajmniej 20 sekund na wydłużenie limitu za pomocą prostej czynności (np. „wciśnij klawisz spacji”) oraz może wydłużyć limit przynajmniej dziesięciokrotnie;
1.19. Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie. W przypadku informacji, która przesuwa się, porusza, migota lub jest automatycznie aktualizowana, użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub ukryć ją za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba że poruszanie się, przesuwanie lub migotanie jest częścią czynności, gdzie takie działanie jest istotne. Każdą automatycznie aktualizującą się informację użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub kontrolować częstotliwość aktualizacji za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba że automatyczna aktualizacja jest częścią takiej czynności, gdzie takie działanie jest niezbędne;
1.20. Trzy błyski lub wartości poniżej progu. Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co migocze częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też błysk nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych. Oznacza to brak treści mogących wywołać atak epileptyczny;
1.21. Możliwość pominięcia bloków. Dostępny jest mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych;
1.22. Tytuły stron. Strony internetowe posiadają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat;
1.23. Kolejność fokusa. Jeśli strona internetowa może być nawigowana sekwencyjnie, a kolejność nawigacji wpływa na zrozumienie lub funkcjonalność strony, komponenty przyjmujące fokus zachowują kolejność, dzięki której zachowany jest sens i funkcjonalność treści;
1.24. Cel linku (w kontekście). Cel każdego linku może wynikać z samej treści linku lub też z treści linku powiązanej z programistycznie określonym kontekstem, poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla użytkowników;
1.25. Wiele dróg. Istnieje więcej niż jedna droga umożliwiająca zlokalizowanie strony w danym serwisie internetowym, za wyjątkiem sytuacji, kiedy dana strona jest wynikiem jakiejś procedury lub jednym z jej etapów;
1.26. Nagłówki i etykiety. Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści;
1.27. Widoczny fokus. Każdy interfejs możliwy do nawigacji za pomocą klawiatury posiada widoczny wskaźnik fokusa klawiatury. Dotyczy to w sposób analogiczny interfejsu dotykowego;
1.28. Język strony. Domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez program komputerowy. Przez stronę internetową należy rozumieć także innego rodzaju dokumenty, na przykład pliki PDF, Word, Powerpoint;
1.29. Język części. Język naturalny każdej części lub frazy zawartej w treści może zostać odczytany przez program komputerowy, za wyjątkiem nazw własnych, wyrażeń technicznych, słów w nieokreślonym języku oraz słów i fraz, które stanowią część żargonu w bezpośrednio otaczającym je tekście;
1.30. Po oznaczeniu fokusem. Jeśli jakikolwiek komponent jest oznaczony fokusem, nie powoduje to zmiany kontekstu. Zmiana kontekstu oznacza poważną zmianę w treści, otwarcie innej karty lub okna, zmianę miejsca fokusa;
1.31. Podczas wprowadzania danych. Zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu, chyba że użytkownik został poinformowany o takim działaniu, zanim zaczął korzystać z komponentu. Zmiana kontekstu oznacza poważną zmianę w treści, otwarcie innej karty lub okna, zmianę miejsca fokusa;
1.32. Konsekwentna nawigacja. Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach w serwisie internetowym, w danym porządku względnym wobec siebie, za każdym razem pojawiają się w tym samym porządku, chyba że użytkownik sam wprowadzi zmiany;
1.33. Konsekwentna identyfikacja. Komponenty, które posiadają tę samą funkcjonalność w danym serwisie internetowym, są w taki sam sposób zidentyfikowane;
1.34. Identyfikacja błędu. Jeśli przy wpisywaniu informacji błąd zostanie wykryty automatycznie, system wskazuje błędny element, a użytkownik otrzymuje opis błędu w postaci tekstu;
1.35. Etykiety lub instrukcje. Pojawiają się etykiety lub instrukcje, kiedy w treści wymagane jest wprowadzenie informacji przez użytkownika. Etykiety opisują, co ma wprowadzić użytkownik, a instrukcje – w jaki sposób ma to zrobić;
1.36. Sugestie korekty błędów. Jeśli przy wpisywaniu informacji błąd zostanie wykryty automatycznie i znane są sugestie korekty, wtedy użytkownik otrzymuje takie sugestie, chyba że stanowiłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa treści lub zmieniłoby to cel treści;
1.37. Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych). Dla stron internetowych, na których pojawiają się zobowiązania prawne lub transakcje finansowe i w których użytkownik modyfikuje lub usuwa dane zawarte w systemach przechowywania danych lub wprowadza testowe odpowiedzi, przynajmniej jedno z poniższych założeń jest prawdziwe:
- Odwracalność: wprowadzenie danych jest odwracalne,
- Sprawdzanie: dane wprowadzone przez użytkownika są sprawdzane pod kątem błędów, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia poprawek,
- Potwierdzenie: dostępny jest mechanizm sprawdzania, potwierdzania oraz korekty informacji przed jej ostatecznym wysłaniem.
1.38. Parsowanie. W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników elementy posiadają pełne znaczniki początkowe i końcowe, elementy są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, elementy nie posiadają zduplikowanych atrybutów oraz wszystkie ID są unikalne, za wyjątkiem przypadków, kiedy specyfikacja zezwala na wyżej wymienione cechy;
1.39. Nazwa, rola, wartość. Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (włączając w to elementy formularzy, linków oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty – ale nie ograniczając się jedynie do nich) nazwa oraz rola (przeznaczenie) mogą być odczytane przez program komputerowy, a stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione przez program komputerowy; zawiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii asystujących;
2.    Struktura i szata graficzna:
2.1.       szata graficzna zgodna z koncepcją i wizją określoną przez zleceniodawcę;
2.2.       budowa strony niewymagająca od użytkownika instalowania dodatkowego oprogramowania ani dodatków do przeglądarek (jeśli któryś z elementów strony
nie może być z jakiegoś powodu wyświetlony, np. z powodu nietypowych ustawień przeglądarki, użytkownik powinien zostać poinformowany, dlaczego tak się dzieje
i w jaki sposób można to poprawić);
2.3.       wdrożenie na stronie modułu wyszukiwarki:
a)    wyszukiwarka w formie pola tekstowego,
2.4.       możliwość wydruku treści strony;
2.5.   podział treści zawartych w serwisie na różne działy, jak np. aktualności, ogłoszenia, czy e-urząd, które można będzie dzielić na dodatkowe podstrony;
2.6.   stworzenie różnych systemów nawigacji, które będzie można modyfikować za pomocą systemu zarządzania treścią;
2.7.   kolorystyka serwisu w dwóch wariantach: kolorystyka zgodna z istniejącym logiem Powiatu oraz wykorzystywana na co dzień, oraz w odcieniach czerni na okoliczność np. żałoby narodowej;
 
3.    System zarządzania treścią (CMS) oparty o rozwiązania open source (Wordpress lub Joomla):
3.1.       umożliwienie zarządzania treścią za pomocą systemu zarządzania treścią (CMS), interfejsu oraz puli użytkowników;
3.2.       umożliwienie dalszego rozwoju serwisu przez CMS po wygaśnięciu Umowy
z Wykonawcą, a w szczególności nagłówka i stopki, w tym zmiany logo oraz układu menu nawigacyjnego i rozmieszczenia poszczególnych elementów strony.
 
4.    Wymagane funkcje systemu zarządzania treścią (CMS):
4.1.       dodawanie i usuwanie podstron w portalu;
4.2.       tworzenie i edycja podstron z uwzględnieniem formatowania tekstu stron, w trybie WYSIWYG (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, indeks górny, indeks dolny, wyrównanie do lewej, wyrównanie do prawej, wycentrowanie, wyjustowanie, formatowanie przy użyciu zdefiniowanych styli, zmiana kroju pisma, możliwość przypisania listy numerowanej, wypunktowania numerycznego, możliwość przypisania list, możliwość dokonywania wcięć w tekście);
4.3.       wykonywanie operacji kopiuj, wklej, wytnij umożliwiających wymianę treści
z edytorami tekstowymi;
4.4.       publikacja krótkich treści w dziale aktualności w następującej formie: tytuł wiadomości/artykułu, lead, zdjęcie/grafika do newsów jako ilustracja wiadomości (na stronie głównej obok streszczenia wiadomości), treść główna, galeria zdjęć, załączniki do informacji, data publikacji, przyporządkowanie treści do odpowiedniej kategorii;
4.5.       wstawianie belki rozdzielczej;
4.6.       wstawianie odnośników do innej podstrony portalu lub innej strony internetowej;
4.7.       wstawianie grafik z możliwością edycji (doboru ich wielkości, wyrównania, obramowania, kadrowania, zmiany rozmiaru);
4.8.       zamieszczanie plików video w formatach .MP4, .SWF, .AVI, .RM;
4.9.       wstawianie tabel z możliwością edycji;
4.10.   dodawanie do każdej z podstron oraz aktualności galerii fotograficznej:
a)    możliwość wskazania kilku plików graficznych na dysku jednocześnie podczas ich uploadu na serwer;
b)   automatyczne przeskalowanie uploadowanych grafik do żądanych rozmiarów;
c)    możliwość opisania każdej z grafik za pomocą nazwy;
4.11.   ustawianie właściwości podstrony (tytuły, opisy, streszczenia, data automatycznej publikacji oraz funkcja ukrycia podstrony);
4.12.   tworzenie adresów przyjaznych użytkownikowi (user-friendly url);
4.13.   ustawianie dla danej podstrony wybranego szablonu z wprowadzonych do systemu;
4.14.   archiwizacja danych (opublikowanych wiadomości);
4.15.   optymalizacja pozycjonowania serwisu (user-friendly url, tagowanie);
4.16.   tworzenie bazy danych na podstawie treści zawartych na stronie;
 
5.    Wielopoziomowy system uprawnień:
5.1.       tworzenie grup użytkowników zarządzających stroną;
5.2.       przypisywanie poszczególnym grupom wybranych uprawnień funkcjonalnych.
 
6.    Zarządzanie plikami:
6.1.       dostęp do plików (w szczególności grafiki, audio i video) zapewniony
z poziomu CMS;
6.2.       możliwość umieszczenia na stronie wybranych z repozytorium plików za pomocą edytora WYSIWYG przez administratora;
6.3.       rozmieszczenie plików w poszczególnych folderach stanowiących grupy dokumentów;
6.4.       możliwość dodania nowej grupy dokumentów poprzez zamieszczenie nowego folderu przez administratora;
6.5.       możliwość przenoszenia się do poszczególnych działów repozytorium (wyświetlanie plików graficznych lub plików video) przez administratora.
7.    Mechanizmy automatyczne:
7.1.       dynamiczne tworzenie mapy strony;
7.2.       wdrożenie mechanizmu edycji menu (kategorii głównych oraz podstron;
menu tekstowe);
7.3.       w przypadku zmiany nazwy kategorii/podstrony z poziomu systemu CMS automatyczna zmiana w menu aktualnie wyświetlanym na stronie;
7.4.       pobieranie informacji z danej kategorii i ich wyświetlanie na stronie głównej serwisu (np. polecane aktualności);
 
8.      Zaprojektowanie i wdrożenie systemu statystyk obejmującego co najmniej: odsłony, unikalnych użytkowników, geolokalizację oraz ścieżki użytkowników
w podziale dobowym, miesięcznym i rocznym.
 
9.      Szkolenie z obsługi wdrożonych systemów i funkcjonalności
 
10.  Wsparcie powdrożeniowe.

Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę wykonania strony internetowej (11kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Zenon Poturalski - Wicestarosta Tucholski (28 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek Lorczak (29 czerwca 2018, 17:06:08)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (29 czerwca 2018, 17:18:44)
Zmieniono: dodanie danych teleadresowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2446